Statut Przedszkola

Statut Niepublicznego Przedszkola
„Bajkowe Wzgórze" w Gdańsku

>Statut  Niepublicznego   Przedszkola
„Bajkowe Wzgórze „ w Gdańsku

I. NAZWA I MIEJSCE PROWADZENIA PUNKTU

 1. Nazwa brzmi: Niepubliczne Przedszkole „Bajkowe Wzgórze”
 2. Adres: 80-288 Gdańsk, ul. Widok 55 i 57, e-mail: biuro@bajkowewzgorze.com

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. 3. Osoba prowadząca: Grażyna Bukowska i Dominika Bukowska

II. CELE I ZADANIA NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA I SPOSÓB ICH REALIZACJI

Przedszkole realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz w przepisach prawnych wydanych na jej podstawie.

 1. Celem przedszkola jest:
 • Zapewnienie wychowankom możliwości pełnego rozwoju intelektualnego, psychicznego  i fizycznego oraz przygotowanie ich do podjęcia nauki w szkole podstawowej.
 • Wspomaganie rodziny w wychowywaniu dziecka.
 1. Placówka zapewnia wychowankom bezpieczeństwo i higienę, dobrą i przyjazną atmosferę wolną od agresji i przemocy.
 2. Placówka dba o rozwój wszystkich rodzajów inteligencji dziecka.
 3. Placówka stwarza rodzicom warunki partnerskiej współpracy i wspiera ich w spełnianiu roli pierwszych nauczycieli swoich dzieci.
 4. Zadaniem przedszkola jest:
 • Rozpoznawanie indywidualnych potrzeb dziecka i umożliwianie ich zaspakajania.
 • Zapewnianie  dzieciom możliwości przebywania w grupie rówieśniczej.
 • Rozwijanie zainteresowań, uzdolnień i talentów dzieci.
 • Przygotowanie dzieci do nauki szkolnej poprzez realizację programu , spełniającego podstawę programową wychowania przedszkolnego i zatwierdzonego przez MEN.
 • Rozpoznawanie przyczyn i trudności w wychowywaniu i nauczaniu dzieci.
 • Wspieranie rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych.
 • Organizowanie w razie potrzeby rożnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 1. Uczęszczanie na zajęcia specjalistyczne wymaga zgody rodziców.

III. DZIENNY WYMIAR GODZIN W  PRZEDSZKOLU

Przedszkole działa w godzinach od 6,30 do 17.00, od poniedziałku do piątku. Dzieci przebywają w tym czasie w indywidualnym wymiarze od 5 do 10,5 godzin. Wymiar godzin przeznaczonych na realizację  podstawy programowej w przedszkolu nie przekracza 1/5 czasu pobytu dziecka w rozliczeniu tygodniowym, w tym czasie realizowane są różnego typu zajęcia dydaktyczne.

 

IV. WARUNKI PRZYJMOWANIA DZIECI DO PRZEDSZKOLA ORAZ SKREŚLENIE

     Z LISTY WYCHOWANKÓW

Przedszkole przeprowadza rekrutację na podstawie zasady powszechnej dostępności. O pierwszeństwie przyjęcia do Przedszkola decyduje kolejność zgłoszeń

 1. Warunkiem zapisania dziecka do placówki jest:
 2. wpłacenie wpisowego zgodnie z obowiązującym cennikiem. Wpisowe jest bezzwrotne i płatne jednorazowo.
 3. podpisanie umowy
 4. wypełnienie karty zgłoszeniowej dziecka

W miarę wolnych miejsc, dzieci będą przyjmowane przez cały rok, a rodzice będą informowani o przyjęciu telefonicznie.

 1. Warunki skreślenia z listy wychowanków
 2. Decyzję o skreśleniu dziecka z listy wychowanków podejmuje Dyrektor Przedszkola w porozumieniu z organem prowadzącym, na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej w przypadku:
 3. Naruszeniu przez rodziców /prawnych opiekunów procedur obowiązujących w przedszkolu, a w szczególności przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola
 4. Zatajenia przez rodziców/prawnych opiekunów informacji o stanie zdrowia dziecka uniemożliwiających zapewnienie dziecku warunków warunkujących zdrowie i bezpieczeństwo w trakcie jego pobytu w przedszkolu oraz prawidłową realizację procesu opiekuńczego                     i wychowawczo – kształcącego
 5. W sytuacji , gdy zachowanie dziecka w trakcie jego pobytu w przedszkolu zagrażać może zdrowiu, życiu i bezpieczeństwu jemu i innym wychowankom.
 6. Organ prowadzący ma prawo rozwiązać umowę zawartą z rodzicami ( prawnymi opiekunami) dziecka

gdy:

 1. rodzice nie uiścili opłaty za pobyt dziecka w Przedszkolu w terminie wskazanym w wezwaniu do zapłaty wysłanym przez organ prowadzący (skreślenie dziecka z listy nie zwalnia rodziców z uiszczenia należnej opłaty);
 2. na wniosek Dyrektora zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną przedszkola
 3. w przypadkach przewidzianych umową cywilno-prawną zawartą z rodzicami ( opiekunami prawnymi) dziecka

 

V. PRAWA I OBOWIĄZKI WYCHOWANKÓW

 1. Wychowankowie mają prawo do:
 • Szacunku, życzliwości i sympatii ze strony wszystkich osób, zarówno dorosłych jak i rówieśników.
 • Bezpiecznych warunków pobytu w przedszkolu, zaspakajania w miarę możliwości ich potrzeb fizycznych i psychicznych.
 • Interesujących zajęć, rozwijających ich umiejętności i uzdolnienia.
 • Wzmacniania i podkreślania ich silnych stron, rozwijania optymizmu i postawy radzenia sobie          w różnych sytuacjach.
 1. Wychowankowie maja obowiązek:
 • Traktowania z szacunkiem, życzliwością i sympatią wszystkich osób, zarówno rówieśników jak                    i dorosłych
 • Starania się, w miarę możliwości, aby radzić sobie z samodzielnym jedzeniem i ubieraniem się.
 • Przestrzegania zasad panujących w grupie a także zasad higieny i czystości.
 1. Dziecko może być skreślone z listy wychowanków w przypadku gdy:
 • Rodzice zalegają z opłatami za przedszkole (po wcześniejszym wezwaniu rodziców do uregulowania należności w wyznaczonym terminie).
 • Dziecko stwarza zagrożenie dla innych dzieci.
 • Innych okoliczności
 1. Opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu i zajęcia dodatkowe:
 2. Opłata za pobyt dziecka w placówce składa się z trzech części:
 • Opłaty stałej ( koszty określone przez osobą prowadzącą placówkę ogłaszane są do 1 września każdego roku)
 • Opłaty żywieniowej – catering ( wysokość stawki żywieniowej ustalana przez osobę prowadzącą placówkę każdego roku)
 • Jednorazowej bezzwrotnej opłaty wpisowej
 1. Opłaty za przedszkole rodzice dokonują na konto placówki do 5 dnia każdego miesiąca za miesiąc z góry. Zajęcia edukacyjne i ogólno rozwojowe wliczane są w koszt pobytu miesięcznego                 ( z wyjątkiem zajęć dodatkowych , ustalonych w porozumieniu z rodzicami).
 2. Nieobecność dziecka w przedszkolu nie zwalnia rodziców od obowiązku uiszczania opłaty stałej.
 3. W przypadku nieobecności dziecka w placówce , rodzicom zgłaszającym nieobecność przysługuje zwrot kosztów żywienia , w przypadku gdy zgłoszenie następuje minimum jeden dzień roboczy wcześniej.
 4. Opłata miesięczna za pobyt dziecka w przedszkolu uiszczana jest w całości za m-ce wakacyjne           i inne przerwy  ogłoszone każdorazowo przez placówkę we wrześniu każdego roku
 5. Środki finansowe mogą być uzyskiwane także w innych źródeł np.: dotacji z budżetu gminy, darowizn.
 6. Dzieci przebywające w przedszkolu są ubezpieczone od następstw nieszczęśliwych wypadków, którego koszt ponoszą rodzice.

VI. SPOSÓB SPRAWOWANIA OPIEKI NAD DZIEĆMI W CZASIE ZAJĘĆ.

 1. Dzieci przebywające w placówce są pod opieką nauczycielki, która organizuje im zabawy, zajęcia dydaktyczno-wychowawcze zgodnie z programem i miesięcznym planem pracy.
 2. Dzieci uczęszczające na zajęcia dodatkowe organizowane w placówce są pod opieką osoby odpowiedzialnej za prowadzenie tych zajęć.
 3. Nauczycielka jest w pełni odpowiedzialna za bezpieczeństwo powierzonych jej dzieci, zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa, zarówno pod względem fizycznym jak i psychicznym.
 4. Każdorazowo nauczycielka kontroluje miejsca przebywania dzieci (sala zajęć, szatnia, łazienka, plac zabaw) oraz sprzęt, pomoce i inne narzędzia.
 5. Nauczycielka ma do pomocy osobę na stanowisku pomoc nauczyciela, która jest upoważniona do opieki nad dziećmi w razie nieobecności nauczycielki, w razie konieczności nagłego opuszczenia przez nią dzieci.
 6. Obowiązkiem nauczycielki jest udzielenie natychmiastowej pomocy dziecku w sytuacji gdy ta pomoc jest niezbędna oraz powiadomienia dyrektora i rodziców o zaistniałym wypadku lub zaobserwowanych niepokojących symptomach np. podwyższona temperatura.
 7. W przypadku choroby dziecka nauczyciele nie zapewniają opieki nad nim. Jeśli choroba zostanie stwierdzona w trakcie przebywania dziecka w przedszkolu, rodzice zobowiązani są do bezzwłocznego odebrania dziecka.
 8. W przypadkach nagłych wszystkie działania pracowników placówki bez względu na zakres ich czynności służbowych w pierwszej kolejności skierowane są na zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom.
 9. W przedszkolu nie mogą być stosowane wobec wychowanków żadne zabiegi lekarskie, bez zgody rodziców, poza udzielaniem pierwszej pomocy w nagłych wypadkach.
 10. Obowiązkiem nauczyciela jest znajomość i przestrzeganie przepisów bhp, p.poż, przepisów ruchu drogowego.
 11. Wycieczki i spacery poza teren przedszkola powinny odbywać się przy udziale wymaganej prawnie liczby opiekunów.

VII. WARUNKI PRZYPROWADZANIA DZIECI NA ZAJĘCIA I ICH ODBIERANIA

Dziecko może być przyprowadzane i odebrane z przedszkola wyłącznie przez rodziców lub osobę, która ma do tego pisemne upoważnienie na formularzu przyjęcia lub w uzupełniającym dokumencie dostarczonym nauczycielowi przez rodziców lub prawnych opiekunów dziecka.

Dziecko chore nie może być przyprowadzane do przedszkola.

VIII. WARUNKI ORGANIZOWANIA ZAJĘĆ DODATKOWYCH, WYKRACZAJĄCYCH POZA ZAKREES PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

Przedszkole  może organizować wycieczki i inne zajęcia edukacyjne wykraczające poza podstawę programową  za zgodą rodziców, które opłacane są  przez rodziców .

Wycieczką jest każde wyjście poza teren przedszkola. Przed każdą wycieczką rodzice  ( prawni opiekunowie ) muszą być poinformowani o tym, dokąd dzieci się wybierają i jak długo będą przebywać poza przedszkolem.

Dzieci, które nie uczęszczają na zajęcia dodatkowe pozostają pod opieką nauczyciela prowadzącego grupę.

IX. TERMINY PRZERW W PRACY  PRZEDSZKOLA

Przedszkole każdorazowo  do 01.września ogłasza dni wolne na dany rok przedszkolny, które umieszczane są na tablicy ogłoszeń placówki. Przerwa wakacyjna rozpoczyna się od 01. sierpnia i trwa trzy tygodnie sierpnia.

 1. ORGANY PRZEDSZKOLA
 2. Organami Przedszkola są:a. Organ prowadzący – Współwłaściciel Przedszkola- Grażyna Bukowska

– Współwłaściciel  Przedszkola – Dominika Bukowska
b. Dyrektor

c. Rada Pedagogiczna
d. Pracownicy niepedagogiczni

2. Dyrektor Przedszkola kieruje bieżącą działalnością Przedszkola, jest kierownikiem zakładu pracy dla

zatrudnionych w Przedszkolu nauczycieli i pracowników niepedagogicznych.

 Zadania Dyrektora są następujące:

1)    kierowanie bieżącą działalnością placówki i reprezentowanie jej na zewnątrz,

2)    sprawowanie nadzoru pedagogicznego,

3)    przewodniczenie Radzie Pedagogicznej i realizacja jej uchwał,

4)    współpraca z rodzicami,

5)    bierze udział w działaniach związanych z wykreśleniem dziecka z przedszkola

6)    organizuje współpracę z poradniami psychologiczno – pedagogicznymi i innymi na rzecz wspierania wychowanków

7)    zapewnia pracownikom właściwych warunków pracy zgodnie z przepisami kodeksu pracy, bhp

i p.poż,

8)    prowadzenie i przechowywanie określonej szczegółowymi przepisami dokumentacji działalności

przedszkola.

9)    w przypadku nieobecności Dyrektora Przedszkola zastępuje go inny nauczyciel przedszkola

wyznaczony przez  Współwłaściciela Przedszkola.

 

 1. ZADANIA RADY PEDAGOGICZNEJ
 2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele pracujący w Przedszkolu.
 3. Rada pedagogiczna jest kolegialnym organem przedszkola w zakresie realizacji zadań dotyczących opieki, wychowania i kształcenia
 4. Rada Pedagogiczna działa na podstawie ustalonego przez siebie regulaminu, który nie może być sprzeczny z przepisami prawa i niniejszym Statutem.
 5. Rada Pedagogiczna zbiera się na obowiązkowych spotkaniach zgodnie z harmonogramem,          a posiedzenie rady jest protokołowane w protokolarzu.
 6. Uchwały Rady Pedagogicznej podejmowane są większością głosów, w obecności co najmniej 2/3 liczby jej  członków.
 7. Kompetencje stanowiące ( wymagające uchwały), rada pedagogiczna uchwala:
 • Innowacje i eksperymenty pedagogiczne
 • skreślenie wychowanka z listy
 1. Kompetencje opiniujące rady pedagogicznej:
 • Opiniuje i zatwierdza plan pracy przedszkola
 • Opiniuje organizację pracy przedszkola w tym ramowy rozkład dnia
 • Opiniuje przedszkolny zestaw programów
 • Opiniuje przydział zadań dodatkowych
 1. Raga Pedagogiczna wnioskuje do dyrektora pedagogicznego o dopuszczenie do użytku programu wychowania przedszkolnego w zakresie zgodnym z obowiązującym prawem oświatowym
 2. Członkowie Rady Pedagogicznej są zobowiązani do zachowania tajemnicy we wszystkich sprawach, które mogłoby naruszyć dobro osobiste dziecka, jego rodziców,  także nauczycieli i innych pracowników
 3. Nauczycieli obowiązuje zachowanie tajemnicy służbowej dotyczącej uchwał, wniosków i spostrzeżeń z posiedzenia Rady Pedagogicznej. Informacje dotyczące dziecka mogą być udzielane tylko rodzicom lub  prawnym opiekunom dziecka.
 4. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor Przedszkola.

4. ZAKRES ZADAŃ NAUCZYCIELI PROWADZĄCYCH ZAJĘCIA W PRZEDSZKOLU

1. Nauczyciele zatrudnieni są przez organ prowadzący na podstawie umowy o pracę w oparciu

    o obowiązujące przepisy prawa pracy lub inną umowę cywilno-prawną.

 1. Nauczyciele współdziałają z rodziną dziecka (prawnymi opiekunami) poprzez:
 • Wspieranie rodziców w spełnianiu roli pierwszych nauczycieli swoich dzieci
 • Udostępnianie informacji dotyczących treści zawartych w programie wychowania przedszkolnego realizowanego w placówce
 • Udzielanie rzetelnych informacji na temat zachowania, sukcesów i niepowodzeń dziecka
 • Rozpoznawanie możliwości rozwojowych dziecka a w miarę potrzeb organizowanie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej
 • Korzystanie z pomocy rodziców (prawnych opiekunów) lub innych pełnoletnich członków rodzin dzieci, upoważnionych przez rodziców, w sprawowaniu opieki nad dziećmi w czasie prowadzenia zajęć
 • Prowadzenie konsultacji w zakresie pracy z dziećmi
 • Udzielanie porad rodzicom dzieci stwarzających problemy wychowawcze
 1. Nauczyciele mają za zadanie:
 • Traktowanie wychowanków z szacunkiem, życzliwością i sympatią
 • Dbanie o bezpieczeństwo dzieci w czasie pobytu w placówce i poza budynkiem przedszkola
 • Planowanie i prowadzenie pracy dydaktyczno-wychowawczej zgodnie z podstawa programową wychowania przedszkolnego
 • Inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze dydaktycznym, wychowawczym, kulturalnym lub rekreacyjno-sportowym
 • Systematyczne pogłębianie wiedzy pedagogicznej, podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych przez aktywne uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego
 • Prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci i ich dokumentowanie
 • Nauczyciel przeprowadza diagnozę rozwoju dziecka oraz analizę gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna).
 • Udzielanie rodzicom i opiekunom informacji o postępach ich dzieci i wspieranie ich w działalności wychowawczej
 1. Obowiązki nauczyciela
 • Prowadzenie dokumentacji przedszkola, w tym dziennika zajęć i kart obserwacji pedagogicznych
 • Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ma obowiązek kierowania się dobrem dzieci, troską o ich zdrowie, postawę moralną  i obywatelską                                z poszanowaniem godności osobistej dziecka.
 • udział w pracach Rady Pedagogiczny, realizacja jej postanowień i uchwał;
 • Nauczyciel posiada odpowiednie kwalifikacje
 1. PRACOWNICY NIEPEDAGOGICZNI1.    Pracownicy niepedagogiczni zatrudnieni są przez organ prowadzący na podstawie umowy o pracę w

oparciu o obowiązujące przepisy prawa pracy lub inną umowę cywilno-prawną

 1. Zakres obowiązków (czynności) pracowników niepedagogicznych Przedszkola ustala i przyznaje

współwłaściciel – Dominika Bukowska.

 1. WSPÓŁDZIAŁANIE ORGANÓW PRZEDSZKOLA:
 2. Organom przedszkola zapewnia się swobodę działania i prawo podejmowania suwerennych decyzji w ramach posiadanych kompetencji
 3. Między organami przedszkola powinien istnieć stały przepływ informacji odnośnie podjętych decyzji i uchwał planowanych działań
 4. Spory między organami przedszkola powinny być rozstrzygane w drodze porozumienia na zasadach wzajemnego poszanowania stron
 5. Organy przedszkola mają prawo odwoływać się od decyzji innych organów do organu prowadzącego przedszkole
 6. Decyzja organu prowadzącego jest ostateczna
 7. Rodzice/opiekunowie i nauczyciele współpracują ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia dzieci, w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań wychowawczo – dydaktycznych. Przedszkole współdziała z rodzicami/opiekunami prawnymi wychowanków poprzez szerzenie kultury pedagogicznej, włączenie do tworzenia warunków zapewniających prawidłową realizację programu wychowania przedszkolnego
 8. ROZWIĄZYWANIE KONFLIKTÓW
 9. Dyrektor jest przewodniczącym rady pedagogicznej w związku z tym wykonuje uchwały, o ile są zgodne z prawem oświatowym,
 10. Dyrektor wstrzymuje wykonanie uchwał sprzecznych z prawem, powiadamiając o tym organ prowadzący
 11. Dyrektor wnoszone sprawy rozstrzyga z zachowaniem prawa kierując się zasadą partnerstwa i obiektywizmu, w związku z tym wydaje zalecenia wszystkim statutowym organom przedszkola, jeżeli działalność tych organów narusza interes przedszkola
 12. W sprawach nie ujętych w powyższych rozwiązaniach zastosowanie mają przepisy prawa cywilnego i administracyjnego

XI. PRAWA I OBOWIĄZKI RODZICÓW

 1. Rodzice mają prawo do:
 • Dostęp do wszelkich informacji dot. organizacji kształcenia i wychowania ich dzieci
 • Rzetelnej informacji o postępach  i niepowodzeniach dziecka
 • Wsparcia ze strony nauczycieli przedszkola i innych specjalistów w razie problemów wychowawczych
 1. Rodzice maja obowiązek:
 • Przestrzegania niniejszego projektu.
 • Poszanowania godności dziecka.
 • Wzmacniania wysiłków placówki skierowanego na wszechstronny rozwój wychowanków.
 • Informowaniu w przypadku nieobecności dziecka w placówce, niezwłocznie zawiadamiania o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych.
 • Punktualnego przyprowadzania i odbierania dziecka z
 • Angażowania się jako partner w działania placówki.
 • Informowania nauczycieli o wszelkich sprawach mogących mieć wpływ na zachowanie i postępy dziecka.
 • Terminowego uiszczania odpłatności za pobyt dziecka w placówce.
 • Spotykania się z nauczycielem na zebraniu ogólnym bądź na spotkaniu indywidualnym.

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkolnej: nauczycieli,

   rodziców, pracowników niepedagogicznych.

2. Dla zapewniania znajomości Statutu przez wszystkich zainteresowanych ustala się:

a)    umieszczenie Statutu na stronie internetowej Przedszkola;

b)    udostępnienie Statutu przez Dyrektora Przedszkola

3. Uchwalenie nowego Statutu lub zmiana niniejszego Statutu, jak też decyzja o likwidacji Przedszkola,

   należą do kompetencji osoby prowadzącej Przedszkole – Właścicieli Przedszkola.

Opracowała osoba prowadząca dnia 09.07.2014r:
Grażyna Bukowska

Dominika Bukowska